Instagram Trannies: Kim Kardashian, Paris Hilton, Anastasia Kvitko

Ever wondered how Kim Kardashian, Paris Hilton, Anastasia Kvitko became so popular on Instagram? What if I told you these "hot women" are actually men? All three of them are transgender women, and part of the tranny club of the warden.